top of page

כנס - העתיד כבר כאןהכנס השנתי של קהילת אנשי הפיתוח הארגוני בישראל 


מוזמנים להצטרף לדיאלוג מפרה וחווייתי, לפגוש חברים ועמיתים וותיקים, להכיר חדשים, לרכוש כלים יישומיים, לעסוק בערך הייחודי שאנחנו מביאים לארגונים, בהזדמנויות שהעולם המשתנה יוצר עבורנו ולאתגרים הצפויים לנו בשנים הבאותמה בכנס?

כ- 40 מפגשים מקצועיים ומרחבי למידה:מושבים ופאנלים בהשתתפות מנהלים, יועצים ואנשי אקדמיה, סדנאות, הרצאות, חקרי מקרה, הרצאות טד ומפגשי קהילהכ- 65 דוברים.ות, מציגים.ות ומנחים.ות:

על עולם העבודה המשתנה ותפקיד היועץ, על פיתוח ארגוני בר קיימה, על שבירת פרדיגמות בדרך לקיימות חברתית ועסקית, על מחוברות וחווית עובד, על גיוון, שילוב ושותפות בארגונים, על טכנולוגיות בסביבת העבודה המשתנה
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page