top of page

מודל המדרגות - תובנות יישומיות להטמעת תהליך הערכת ביצועי עובדים ברשויות המקומיות

מודל המדרגות -תובנות יישומיות להטמעת תהליך הערכת ביצועי עובדים ברשויות המקומיות

וובינר שהתקים בתאריך 24.5.21 בשעות 18:00 - 19:30

מובילת המפגש - ורדית קמחי

אחראית המפגש - מירב גלבועמרבית הרשויות המקומיות בארץ לא מקיימות תהליך הערכת עובדים. 70% מאלו שנכנסות לתהליך מייחסות לו ערך מועט וברובן התהליך נפסק לאחר 3 שנים. 

בעבודת חקר שנעשתה על 14 רשויות מקומיות עם מפעם השפלה (האמון על פיתוח ההון האנושי ברשויות המקומיות ברמה הארצית) נבדקו הגורמים המשפיעים על התופעה, זוהו מפתחות להתמודדות מיטבית איתה ותהליכים שיסייעו לשנותה. התובנות אוגדו למודל ייעוצי הנושא את השם : "מודל המדרגות", המציג תפיסה רעננה על דרך הטמעה של תהליך הערכת עובדים ותהליכי שינוי , שעשויים להיות רלוונטיים גם לארגונים ממגזרים אחרים.

בחלקו הראשון של המפגש הוצגו המאפיינים הייחודיים של הרשויות המקומיות ו-4 הפרדיגמות המקשות על תהליך הטמעה של תהליכי הערכת עובדים ברשויות המקומיות.

בחלקו השני של המפגש הוצג "מודל המדרגות" וסדרת הכלים הייעודיים שנבנתה ליועצים ולבעלי תפקידים המובילים את התהליך בארגון. 
ורדית קמחי  M.sc. יועצת ארגונית מאמנת מומחית ויועצת קריירה . בעלת ניסיון ניהולי , ייעוצי ואימוני בליווי הנהלות, מנהלים וצוותים וכן בניהול והטמעת שינויים ברשויות מקומיות וארגוני השירות הציבורי. מתמחה בפיתוח תוכניות התערבות (אישיות, ציוותיות ) לפיתוח תפיסות ניהול ומנהיגות המאפשרות הרחבה של נקודות מבט, זיהוי אזורי עיוורון , פיתוח יכולות לניהול שותפויות ,שיפור ממשקים והתמודדות עם שונות - Diversity וכן ליווי בעלי תפקידים בתהליכי צמיחה והתפתחות אישיים ומקצועיים.

חברה בהנהלת פ.א.י - מובילה בהתנדבות את תחום הפיתוח המקצועי

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page