top of page

מנהיגות בימי קורונה- הזדמנות להסתכלות אחרת מפגש המשך - רפי לב
____קרונה ומנהיגות המשך שיח איפא 240520 סופי (2) (1)
.pptx
Download PPTX • 74KB


בהמשך למפגש הפורה שהיה ב24/5/20, מצורפת המצגת שהוצגה וסיכום הנקודות שעלו במפגש.

כפי שהוצע נמשיך לפתח את הכיוונים שעלו בצוות מתנדבים קטן ובהמשך ניזום מפגש בו תוצג עבודת הצוות.

תודה לכל מי שהשתתף


רקע ומסגרת

אנו חווים מציאות חיצונית שמתהווה ומרגישים שעלינו להתוות תובנות וידע ייעוצי

המיקוד הוא בפיתוח מנהיגות המתבססת , בין השאר, על תפיסותינו בפיתוח ארגוני, כולל מה שהשתנה בתחום,

בואו נלמד מה קרה בקורונה ואחר כך , נבין , נמשיג ונכליל .

זה הזמן לשנות כיוון מחיפוש תובנות, הצעות וכיוונים  למוד של לראות, להקשיב וללמוד את המציאות המתהווה

הלמידה הזו תהיה נדבך בהבנה של מאפיינים של פוסט קורונה ותאפשר לנו לדייק את המאפיינים של מנהיגות חדשה (מנהיגות מתהווה?)

מדובר על פיתוח ידע על פיתוח מנהיגות/פיתוח ארגוני בגישת אג'ייל.


מה חשוב להבין ?

את  הנרטיב הייחודי של ארגונים שונים (בתי ספר, מד"א, בתי מלון)

את הנרטיב של אנשים בגילאים שונים

את הנרטיב של בעלי תפקידים שונים


מה כדאי/צריך לעשות

השלב הראשון הנדרש מאיתנו הוא שלב של התבוננות ולמידה.

איסוף המידע יאפשר לאתר את התמות המשותפות וליצר המשגות והכללות

יש להקים צוותי עבודה ולקבוע זמן לגיבוש/כתיבת החומר. אפשר לחלק את הצוותים לפי סקטורים או מיני התערבויות שדה.

עכשיו הזמן ללמוד, לזהות, להקשיב , לרכז ידע על מה שרלבנטי לנו.

אפשר גם לעשות קבוצות מיקוד לפי סקטורים או מיני התערבויות שדה.

שילוב פרקטיקומיסטים שלומדים בתוכניות השונות, בהבאת "הסיפורים הארגוניים"


סוגי שאלות ללמידת הנרטיב:

ספרו מה קרה בחודשים האחרונים

מה גיליתם על עצמכם

מה מעסיק אתכם

איפה האנרגיות שלכם

מה חשוב לכם שיהיה


הערוצים האפשריים לאיסוף הידע  :

מאמרים (יש הרבה מאמרים חדשים)

עבודות סמינריוניות של סטודנטים

ראיונות

שאלונים

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page