top of page

ספר: Diversity Management in Places and Times of Tensions: Engaging Intergroup Relations in a Conflict-ridden Society - דה-סביליה הלנה

על הספר 

הספר מספק מבט בין-תחומי המשלב בין פרספקטיבה של הפסיכולוגיה החברתית בדגש על הגישה המהותנית לביןפרספקטיבה של סוציולוגיה ביקורתית בדגש על הבנייה חברתית, על ניהול מגוון חברתי בארגונים וקהילות בהקשר של קונפליקט פוליטי עיקש.   

הכותבת ממחישה באמצעות שלושה חקרי מקרה: צוותים רפואיים מעורבים  במרפאות ובתי חולים, סגל אקדמי וסטודנטים במוסד אקדמי ועיר מעורבת כיצד הסכסוך הישראלי-פלסטינאי פולש ומשפיע על היחסים בין יהודיות/ים וערביות/ים וההתנהלות היומיומית במסגרת העבודה, למודים וחיי קהילה.  דה-סביליה סינה מדגישה את חשיבות הקונטקסט הארגוני והחברתי הרחב על התפקוד של אנשים בארגונים ובקהילות. 

לספר תרומה תיאורטית ומעשית כאחד.  במישור העיוני הוא מעשיר את הידע בנוגע להתנהגות ארגונית בהקשר של מתחים פוליטיים מתמשכים ובמישור המעשי פותח צוהר לעצוב פרקטיקות אשר יסייעו בידי חברות/י ארגונים, מנהלות/ים ויועצות/ים ארגוניים להתמודד עם מתחים פוליטיים באורח קונסטרוקטיבי וכך לשפר הן את תפקודם והן את רווחתם של האנשים בארגונים.  

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page