top of page

עמיתים כותבים

אנו שמחים וגאים שמספר חברי פ.א.י פרסמו לאחרונה ספרי מקצוע ומזמינים אותך למפגש במהלכו יציגו החברים את הספרים פרי עטם:
מה במפגש?

- דברי פתיחה

- הצגת הספרים ע"י המחברים/ות

- מפגש לשיח עם מחבר/ת על תהליך הכתיבה, על הרעיונות ועל הרלוונטיות שלהם לייעוץ ארגוני -   בחלוקה לקבוצות לפי בחירה


- מליאה מסיימתComments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page