top of page

פתוח ארגוני בשוך הכאוס - לאן פניו של התחום?

ב-16 ליוני 2020 הובלתי שיח קהילתי לבירור 'חוכמת ההמון' המקצועי על כיווניו של המקצוע. בשיח העליתי מחשבות והתקיימו שיחות בחדרים. מצורף כאן סיכום תמציתי של עיקרי הדברים שעלו בחדרים - המשקפים את הבנתי על מה שנכתב ע"י המשתתפים. הסיכום מאורגן בשתי קטגוריות תוכן: מה הציפייה לגבי מה שיקרה בעולם ולאן יתפתח התחום המקצועי?


מוזמנים להגיב כאן או ישירות אלי


מצורף גם קישור להקלטת המפגשלקריאת מאמר אשר מלווה למפגש


להלן סיכום הדברים שנאמרו במפגש:


מה יקרה בחוץ?

• משברי אמון והחרפה בתחרות בין מוקדי כוח בחברה (שלטון - עסקים – מגזר חברתי);

• מגוון גדול של עתידים אפשריים;

• חיבור בין עסקים לאתגרים חברתיים  \ מקיימים וניהול מוכוון ערכים;

• הטכנולוגיה בחזית – הצד האנושי בעיכוב;

• מרכזיות העובד והצורך שלו בחוסן אישי ובמימוש שאיפותיו;

• הידע בשטח מקדים את הידע האקדמי – מאבק בניהול בין מדע 'חדש' לבין מדע 'ישן' וגורואיזם;

• צורך במנהיגות 'חיובית';

• תחרות בין עובדות לנרטיבים;

• גבולות המקצוע (הפיתוח הארגוני) ייטשטשו עוד;

• בישראל: ריבוי מתמחים בתחום הפיתוח הארגוני.


לאן פונה התחום?

• עבודה מתוך נקודת מבט גלובלית והוליסטית;

• עבודה עם אקו-סיסטם שלם, עם רשתות של ארגונים ועם קהילות;

• נגישות למגוון: עבודה בפרויקטים רב-מגזריים (collective impact), שילוב רב-תחומי ושונות בין ותוך ארגונית;

• הפעלת גישות של קיימות, מורכבות וכאוס;

• עבודה עם ערכים של הומניות , ליברליות, שוויון וסולידריות;

• שילוב טכנולוגיות מידע ונתוח, עזרי קבלת החלטות (נתונים כמותניים) ואפליקציות 'מובייל';

• עבודה עם תפיסות וכלים דיאלוגיים ועל בניית אמון.

• בניית תשתיות של יחסי יעוץ: היערכות מקדימה למצבי חירום ומשבר (פילים אפורים)

• פיתוח ידע מתהווה מהשטח בשילוב ידע אקדמי


ענן המילים שלהלן נוצר במסגרת השיח והוא מסכם את תחושת המשתתפים לכיוון שאליו הפיתוח הארגוני יילך:
מצורפים שלושת השקפים שהוצגו במפגש


תהליכים מתפתחים בפתוח ארגוני
.pptx
הורידו את PPTX • 37KB

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page