top of page

ENGAGEMENT AND BELONGING בעולם עבודה משובש
הצגת כלי ייחודי לחיזוק הלכידות אצל דור המיליניאז (דור Y+Z)

מפגש התקיים ב- יום רביעי 29.12.21 בשעות: 18:00 - 19:30


מוביל המפגש - תמיר ליאון

אחראית המפגש - דליה אבידר לויטין 


במה עסקנו? 

בספטמבר 2021 כינה מכון McKinsey את מצב העובדים בעולם בשם: "ההתשה הגדולה"   The Great Attrition. כינוי זה מבטא תופעה שבה 3 מכל 4 עובדים מוכנים לעזוב את עבודתם מיידית. אלו מספרים בסדר גודל שלא נצפו מעולם.

אחד ההסברים המרכזיים למצב מצביע על הכנסת מודל העבודה הגמיש (היברידי), אשר פוגע בלכידות (cohesive) העובדים, ומפחית את אחד המקורות העיקריים לשייכות ומחוברות Engagement and Belonging לארגון, וכתוצאה מכך פוגע בתפוקה ובחוסן הארגוני.                                        

הסברים נוספים למצב קשורים לרווחת העובד (Well Being) בסביבת העבודה החדשה וכן למאפייני הדורות החדשים (המיליניאז) שנכנסו למעגל העבודה.

 

מה במפגש?

בחלקו הראשון של המפגש נכיר את ה- MRIO  -  MRI organization כלי עבודה לאבחון רשתי ייעודי לארגון המציג  תמונת מצב מדידה ומדויקת של הנרטיב הארגוני התרבותי בפרספקטיבות וחתכים של ההון האנושי . ה- MRIO מודד תשעה משתנים שניהם קריטיים להצלחתו של הארגון ומהווים למעשה את ה- DNA הארגוני שאותו הארגון מעוניין לחזק.

ובחלקו השני נדון בדרך שבה נוכל אנו היועצים ארגוניים לעשות שימוש בממצאים כדי לבצע את ההתאמות הארגוניות הנדרשות למודל העבודה ההיברידי הייחודי של הארגון.
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page