top of page
baner 1803_262 px.jpg

הכרה בלימודי תעודה בייעוץ ארגוני

הכרה בתכניות ללימודי תעודה בייעוץ ארגוני ובמיומנויות בתחום הייעוץ הארגוני

רקע

בעבר תכניות לימודי התעודה היו  תכניות  העיקריות  שהכשירו יועצים ארגוניים באופן ישיר  והקנו פרקטיקום ותכנים מעשיים כחלק מההכשרה. במהלך השנים התרבו התכניות השונות ללימודי תעודה וכן נפתחו תכניות לתואר שני באוניברסיטאות. כיום ישנן תכניות ללימודי תעודה  המתקיימות במוסדות שונים. תכניות אלו, למרות הפופולריות שלהן, אינן תמיד נמצאות תחת בקרה והנחייה  מקצועית של גוף חיצוני (לעומת תכניות לתואר שני). כגוף מקצועי המאגד את היועצים לפיתוח ארגוני בארץ, מטרתו של איפ"א להוביל ולקדם את תחום הייעוץ הארגוני באמצעות מיסוד ויצירת סטנדרטים של מקצוע. לפיכך, רואה איפ"א את תפקידו לקיים דיאלוג מקצועי עם התכניות השונות ולתת הכרה ו"תו איכות"  לתכניות ללימודי תעודה בייעוץ ארגוני כמו גם לתכניות המקנות מיומנויות רלוונטיות לעבודת היועץ  שעומדות בקריטריונים מקצועיים שנקבעו.

 

תהליך ההכרה

איפ"א או תכנית הלימודים יוכלו ליזום את הקשר זו עם זו לצורך קבלת ההכרה. לצורך קבלת ההכרה יערכו מפגשים מקצועיים בין נציגי ועדה מקצועית מטעם איפ"א והתכנית בהם תבחן התכנית לאור קריטריונים מקצועיים שנקבעו ע"י איפ"א,  יערכו התאמות של התכנית בהתאם לקריטריונים ויתקיים דיאלוג  מקצועי על התכנית על היבטיה השונים. בתום תהליך זה, ולאור עמידה בקריטריונים שנקבעו, תקבל התכנית הכרה מאיפ"א. התכנית תוכל לפרסם את קבלת ההכרה מאיפ"א בפרסומיה השונים ובבמות מגוונות . כמו כן, תעודות הסיום של התכנית יהיו חתומות ע"י יו"ר איפ"א ונציג מטעם איפ"א ישתתף בטקס הסיום של התכנית בהתאם לצורך.  

ההכרה מלווה בתשלום הנקבע מראש עם פתיחת התהליך.

 

לימודי תעודה בייעוץ ארגוני 

התוכנית לייעוץ ארגוני לבעלי תואר שני בהנהלת נטע לוטרמן, לימודי החוץ של אוניברסיטת חיפה

התוכנית לייעוץ ארגוני  בהנהלת ד"ר יעל בודואן, מכללת אורנים   

bottom of page