top of page
baner 1803_262 px.jpg

חברי הכבוד של פ.א.י

לעמותה מסורת ארוכת השנים, של בחירת חבר.ת כבוד לעמותה וטכס לציון הענקת התואר לחבר הכבוד הנבחר.

בחירת חבר.ת כבוד נועדה לייחד ולציין אנשים שהעמותה וחבריה מוקירים את פועלם ותרומתם להטבעת חותם מקצועי ב

שדה הפיתוח הארגוני בישראל. 

 

הקריטריונים להכללות ברשימת חברות כבוד הם:

* תרומה לקידום הפרופסיה של הפיתוח הארגוני בישראל כמקצוע שארגונים מכירים בערכו ובמשמעותו.

* תרומה לפיתוח הידע, החשיבה, התפיסות והגישות המקצועיות של תחום הפיתוח הארגוני.

* תרומה מיוחדת לפיתוח ארגונים/קהילות דרך  מעורבות בפרויקטים רחבי היקף.

* השפעה על חברי העמותה, על יועצים ארגוניים ועל התפתחותם המקצועית.

* מודל לאיכות ומצוינות בתחומי הליבה של הפיתוח הארגוני, כגון: העצמה, דיאלוג, אתגור תהליכי חשיבה, פיתוח מנהיגות וכד'. 

 

חברי הכבוד של הקהילה הם:

* ד"ר אורי גלוסקינוס 

* איתמר רוגובסקי 

* פרופ' אריה שירום ז"ל 

* ד"ר יצחק אדיג'ס

* פרופ' דליה עציון 

* פרופ' דליה מור

* ד"ר מיכה פופר 

* מוטי שפירא

* ד"ר ריטה אלוני 

* פרופ' ישראל כ"ץ

bottom of page