top of page

בין ערכים חברתיים לערכים כלכליים – הערכת השפעתו של מיזם קו-אימפקט על שילוב טלנטים ערבים בתעסוקה הולמת במגזר העסקי

הרצאה של ד"ר מנאל חריב  , אחראית תחום מחקר, הערכה ומדידה במיזם קו אימפקט

קו אימפקט הנו ארגון שדרה שעבד במתודולוגית קולקטיב אימפקט.  מטרת המיזם לחולל פריצת דרך לקידום התעסוקה בחברה הערבית ושילוב הטאלנטים הערבים בתעסוקה הולמת בחברות המגזר העסקי והפרטי. המיזם מקדם את מטרותיו ע"י התערבות עומק ב 100 החברות המובילות במשק תוך 10 שנים וע"י עבודה במתודולוגיה של קולקטיב אימפקט עם   70 גופים שעוסקים בתחום תעסוקת עובדים מהחברה הערבית, מהמגזר השלישי, האקדימה וגופים ציבוריים. 

בחינת ומדידת אימפקט של מיזם עם מטרות חברתיות הנו נושא מורכב בפני עצמו. כשמדובר על מיזם שההתערבות שלו מתבצעת במגזר העסקי האתגר מורכב עוד יותר, לאור השונות הבין סקטוריאלית בשפת הערך של האימפקט בין המגזר החברתי למגזר העסקי. המגזר החברתי רואה את הערך של אימפקט במושגים של שילוב, הכללה וצמצום הדרה ופריצת חסמים תרבותיים וחברתיים. לעומת זאת,  המגזר העסקי רואה את הערכים של אימפקט במושגים כלכליים של רווח, מימוש הזדמנות עסקיות והזדמנויות לפריצה לשווקים חדשים ( Earned  Value).

בתור ארגון שדרה הפועל כארגון מתחלל בין ארגוני המגזר החברתי והציבורי לבין החברות בסקטור העסקי. הגישור בין השפות ותרגום הערך של האימפקט בין המגזרים השונים היה אחד האתגרים המרכזיים שלנו כמיזם. השותפות עם המגזר העסקי מחייבת קוסינוס במושגי הערך המצופה של האימפקט  (Expected Value  ) והנרכש ( Earned value ) של ההתערבות. ועל כן בטרם רתימת ארגוני הסקטור העסקי   כסוכני שינוי הוצבה הצפייה לניבוי ערך האימפקט של ההתערבות.

כארגון מתחלל הבנו  שהמפתח ליצירת האימפקט המיועד בפריצת דרך בתעסוקת עובדים מהחברה הערבית מתחיל במענה על הצרכים של סוכני האימפקט שלנו, קרי המעסיקים. על כן כל הפעילות שלנו הוגדרה והותאמה דרך המשקפת של המעסיקים וצורכיהם. מיזם קו אימפקט רותם את המעסיקים המובילים במשק להתערבות ע"י  התועלת העסקית Business case  של המעסיק בשילוב עובדים מוכשרים מהחברה הערבית וטיפוח תרבות ארגונית מכלילה. 

לכן האימפקט של ההתערבות המונחים עסקיים מתבטא ב:  

  1. העלאת המימוש העסקי של החברה הערבית במגזר העסקי : בין השאר, הנושא מתייחס להעלאת רווחיות חברות המגזר העסקי ע"י התאמה, פיתוח ושיווק מוצרים ושירותים מותאמים לחברה הערבית ולמדינות ערב. 

  2. העלאת המימוש התעסוקתי של החברה הערבית : מועמדים איכותיים וטלנטים מהחברה הערבית  מהווים נכס אנושי וארגוני עבור המעסיקים המחפשים טלנטים.


והאימפקט של ההתערבות במונחים חברתיים  מתבטא ב: 

  1. העלאת השילוב של  ההון האנושי  מהחברה הערבית בתעשייה ובמגזר העסקי. 

  2. העלאת רמת ההכללה לבני החברה הערבית במקומות עבודה משמעותיים במגזר העסקי.

בהרצאה נשתף במחשבון שפיתחנו. המחשבון מעריך את גודל האימפקט הכלכלי של מימוש הפוטנציאל העסקי והתעסוקתי של החברה הערבית ע"י שילוב עובדים מהחברה הערבית בתפקידים מקצועיים בארגון. המחשבון מבוסס על אלגוריתם שלוקח בחשבון פרמטרים שונים, החל מסוג התעשיה, סוגי התפקידים המשולבים, מאפייני הארגון והתעשיה  הארגון היצע המועמדים והבוגרים בחברה הערבית.  

בנוסף נשתף במדדים "רכים"  יותר של האימפקט המתבטאים בפעילות הסקטור העסקי בחברה הערבית ופתיחת השערים ההדדית.


מצגת ההרצאהאימפקט חברתי ועסקי. דר מנאל חריב
.pdf
הורידו את PDF • 957KB

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page