top of page

בית איזי שפירא - הערכת אימפקט חברתי-ארגוני בתחום המוגבלויותהרצאה של ד"ר דנה רוט, מנהלת מחלקת מחקר והערכה, בת איזי שפירא


שימוש נרחב במושג "אימפקט חברתי" מופיע במסמכי ארגונים חברתיים רבים, ולרוב מיועד לדיווח לגופים התומכים בפעילויות הארגונים: פילנתרופים, בעלי עסקים, מנהלי קרנות, תורמים  – כולם דורשים לדעת כיצד השקעתם יוצרת את השינוי הרצוי. בספרות המקצועית ניתן להבחין שלמעט העובדה שכולם מסכימים עם כך שאימפקט מתייחס לשינוי, המושג נתון למגוון רחב של פרשנויות, דרכי התבוננות ופרמטרים למדידה. חוסר בהירות זאת בהמשגה מהווה ראי לבלבול ולנזילות של השימוש במושג בשיח החברתי.  

בית איזי שפירא, עמותה ללא כוונת רווח הפועלת בתחום המוגבלויות, גם כן נוהגת לדווח על האימפקט של פעילויותיה, "הנוגעות" באינספור רבדים ומעגלים בארץ ובעולם – מילדים ובוגרים עם מוגבלות, בני משפחתם והקהילה בה הם חיים, דרך אנשי צוות החינוך, סיוע וטיפול, קולגות וארגונים בתחום, מחוקקים וקובעי מדיניות, הכשרות והפצת ידע, מחקר והערכה ועד ועדות בינלאומיות בארגונים גלובליים כגון האו"ם. עם זאת, מדידת האימפקט והדיווח השנתי כיום בארגון אינם ממצים ואינם מהווים כלי לקבלת החלטות. מכאן, שבמהלך השנה האחרונה הארגון שם לו למטרה לבחון את נושא האימפקט ביסודיות. 

בשלב הראשון בוצעה הערכה תוך (וחוץ) ארגונית ((N=28 שמטרתה הייתה לבחון את הגדרת ואפיון המושג אימפקט, ובאופן ספציפי – את מידת ההשפעה של בית איזי שפירא בתחום המוגבלויות. פותח כלי הערכה איכותני בגישה משתפת, שבחן את תפיסת מנהיגות הארגון (מנהלים וועד מנהל) ושל גורמי חוץ שלהם היכרות טובה עם הארגון.   

ההצגה בכנס זה, תתמקד בממצאי ההערכה המרכזיים המצביעים על כך שהמושג 'השפעה' (אימפקט) מעורר קונוטציות חיוביות ומזוהה עם "שינוי". עם זאת, קיים מגוון מאוד גדול של תפיסות בכל הקשור לפרמטרים הקשורים למהות השינוי ואופן מדידתו. רבים מהנשאלים התייחסו לקריטריונים כמותיים בהגדרת מידת השפעה (מספר החוקים, מספר אנשי מקצוע שפונים לקבלת הכשרה, כמה תגובות יש ברשתות חברתיות וכו'), זאת לצד מדדים שלא ניתנים לכימות. אוזכר הצורך לבנות מערך מדידה והערכה.

עושר ומגוון התשובות שהתקבלו מצביעים על המורכבות והרב ממדיות של נושא "האימפקט החברתי" באופן כללי, כמו גם בהתייחסות ספציפית למידת ההשפעה של בית איזי שפירא. בדומה לחוסר האחידות וחוסר הבהירות בהגדרה של מהו אימפקט (שמשתקפת גם בספרות המקצועית), הממצאים שהתקבלו שיקפו חוסר עקביות בין תפיסת מידת ההשפעה של תחומי התוכן, התרומה של המחלקות השונות בארגון והקריטריונים למדידה (יש לציין שזאת למרות תכניות עבודה מוגדרות עם מטרות, יעדים ובדיקת ביצוע תקופתית).

הממצאים מצביעים על הצורך בתהליך תוך ארגוני שיתמקד בשלב בראשוני במנהלי/ת הארגון במטרה להגדיר ולהבין מהו אימפקט, באלו תחומים רוצים ליצור השפעה, האם וכיצד ניתן למדוד ולכמת את ההשפעה. יש לזכור שלא הכול ניתן לכימות ויש מקום גם לסיפורי מקרה קוהרנטיים על סמך מדדים ידועים שיציגו השפעה מצטברת. אלו יסייעו בתהליך קבלת החלטות של ההנהלה ומיקוד תחומי ההשפעה של הארגון. שיתוף וחיבור הצוותים לנושא מהווה מרכיב חשוב בתהליך. 

הגדרת אימפקט הוא נושא סבוך ומורכב וייתכן שאולי לא ניתן יהיה להתרכז להגדרה אחת כוללת. ייתכן שלכל תחום פעילות תהיה הגדרה הרלוונטית לו. אבל מה שברור הוא שעל כל ארגון להגדיר עבור עצמו לאיזה אימפקט הוא שואף, ולהגדיר את הקריטריונים ודרכי המדידה והדיווח, על מנת שהארגון יוכל להצהיר על בסיס ראיות את השפעת פעילויותיו.


מצגת ההרצאה


דנה רוט 16-11-2021 מצגת בית איזי שפירא - לכנס הערכת אימפקט
.pdf
הורידו את PDF • 1.82MB留言

評等為 0(最高為 5 顆星)。
暫無評等

新增評等
bottom of page