top of page

סיכום מפגש קהילת הערכה - נעמה בר אוןיום הכיפורים של מערכת הבריאות מתקרב - זקוקים לעזרתכם יועצים יקרים

הכותב יעקב ויטנברג – מתנדב וותיק של 'יד שרה'

מדובר על נושא דחוף ביותר!

מדובר על פתרון משמעותי, בהצלת חיים בחורף הקרוב!

אנו זקוקים למיטב המוחות שיסייעו לנו בפיתוח אסטרטגיה

שתוביל את הממשלה לממש את מה שמונח לה מתחת לאף


קהילת המעריכים בתוך הארגון איפ"א-פאי מקדמת פעילויות שונות לטובת המעריכים. אחת מהן היא סדרה מתגלגלת של מפגשי קהילה, כיום בזום, אשר מקבלים גוון שונה בתקופות שונות. המפגש האחרון הובל על ידי ד"ר הלנה קימרון וד"ר סיגל ריננרס ועסק בשאלות של אפקטיביות / impact של ארגון.

 

קהילת המעריכים בתוך הארגון איפ"א-פאי מקדמת פעילויות שונות לטובת המעריכים. אחת מהן היא סדרה מתגלגלת של מפגשי קהילה, כיום בזום, אשר מקבלים גוון שונה בתקופות שונות. המפגש האחרון הובל על ידי ד"ר הלנה קימרון וד"ר סיגל ריננרס ועסק בשאלות של אפקטיביות / impact של ארגון.


המפגש היה מפגש דיאלוגי ובו הועלו שאלות שמעסיקות מעריכים בארגונים.

מוזמנים להצטרף למפגשי המשך, להשתתף בשיח בפלטפורמה זו ולהצטרף כחברים לטובת מינוף המשך הפעילות בשדה הערכה.


השאלה המובילה: מהי האפקטיביות/ (להבדיל מאפקטיביות של תכנית מסוימת של הארגון):

הנושאים שהעלו המנחות:

 • מהי האפקטיביות/impact של ארגון (להבדיל מאפקטיביות של תכנית מסוימת של הארגון), כאשר ארגון הוא אחד מה"שחקנים" הרבים במערכת הכללית?

 • מהו ה-impact של ארגון בשלמותו שהוא יותר מסכום האימפקטים של המרכיבים השונים שלו?

 • ראיות ל-impact של הארגון, לעומת ראיות ל-impact של המרכיבים (תכניות) השונים שלו, עבור נמענים שונים (פנימיים וחיצוניים)

 • תפקידה של הערכה פנימית בארגון בהיבט של הערכת אימפקט.


הסוגיות שהועלו במהלך המפגש:

 • הגדרת מדדי השפעה מקובלים על כולם

 • ראיות המעידות על השפעות

 • מה בין אפקטיביות ויעילות

 • ציפיות שונות של בעלי עניין שונים ותפיסת ההערכה על ידם

 • הערכת העמידה בציפיות והערכת ההשפעות, הערכתן של השפעות מצרפיות

 • התייחסות לחזון כמו גם לתוצאות המסתמנות בהערכת אימפקט

 • מגוון כלי הערכה

 • אימפקטים בתחומים שונים: הכשרות מנהלים / מנהיגות – מה העדויות לקיומם

 • חשיבות השיח הארגוני על אימפקטים ומדידתם והכוונת הפעילות לשיח המוסכם

 • מקומה של התיאוריה בשיח הערכתי על התחומים הנבדקים והמנעד שבין תיאוריה ושדה וזאת אל מול שימוש בכלים מתוקפים

 • אימפקטים בארגונים מסוגים שונים – ארגון "מטריה" המפעיל תוכניות שונות וארגון ממוקד משימה אחת

 •  גישות שונות למורכבות

 • הרחבת בחינת האימפקט במעגלי השפעה רחבים יותר

 


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page