top of page

ארגונים נוכח פני העתיד - הזמנה להתבוננות ולשיח ייעוצי

הקלטה של מפגש הלמידה

מוביל המפגש - פרופ' ישראל כ"ץ

אחראית המפגש - דינה קידר

התקיים ביום שני 5.4.21 בשעות: 18:00 - 19:30


במה נעסוק? 

היערכות אל העתיד היא תמיד בגדר אתגר - להביט מעבר למידי ולשוטף, בתקווה למצוא שם מפתחות לפעולה נחוצה. להביט רחוק אל האופק, דווקא כדי לפעול כבר כעת, מקרוב. מגפת הקורונה, שבאה בהפתעה גמורה, היא גם בגדר הזדמנות להבין משהו ביחס לפעולה נוכח אי - וודאות, נוכח הפתעות, נוכח ערעור על המובן מאליו. מזמינים אתכם למפגש למידה ולשיח משותף הנוגע ל- 4 שאלות:

-  מה ניבט באופק של ארגוני העתיד? 

-  על מה נרצה לשמור בארגונים מתוך מה שאנו מתנסים בו כבר כעת, ומה נרצה לחדש? 

-  מה נובע מכך לגבי גבולות ארגוניים, לגבי זיקת אדם-ארגון, לגבי דרכי ניהול, לגבי משמעות העבודה?

-  מה כל זה אומר ביחס לעבודת היועץ הארגוני בארגונים של עכשיו, ומתוך מבט צופה עתיד?
על מוביל המפגש:

ישראל כ"ץ הוא פרופסור אמריטוס של האוניברסיטה העברית בירושלים, במחלקות לפסיכולוגיה וסוציולוגיה, ראש התוכנית לייעוץ ארגוני בתפנית – לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה, ראש התוכנית להנחיית קבוצות במעגל החיים באוניברסיטת תל אביב, עורך ראשי של כתב העת "אנליזה ארגונית", מייסד ויו"ר ב"צפנת - מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני", ויועץ לארגונים שונים ולבעלי תפקידים בתוכם. כמו כן כתב לא מעט ספרים ומאמרים שונים ביחס לארגון ולייעוץ.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page