top of page

אתגרים ותהליכים אישיים, חברתיים וכלכליים בחברה מזדקנת

אתגרים ותהליכים אישיים, חברתיים וכלכליים בחברה מזדקנת

הזדמנויות ותפקידים של יועצים ארגוניים בהתמודדות עם אתגרים אלו

 התקיים יום שני 20.12.21 בין השעות: 17:00 - 19:30 


העלייה בתוחלת החיים ובחלקה של אוכלוסיית הזקנים במבנה הדמוגרפי של ישראל, כמו גם מדינות  אחרות בעולם, מעלה סוגיות חברתיות וכלכליות המאתגרות הן את קובעי המדיניות רמה הלאומית, הן את שכבת הגיל הזו בעצמה, הן את גורמי התמיכה החברתית והן את היועצים סוגיהם.

במפגש נבחן את השאלה מהן ההזדמנויות הנובעות מהארכת משך החיים והגידול בחלק היחסי של אוכלוסיית המבוגרים הפעילים עבור הפתוח הארגוני ועבור היועצים? נעשה זאת על בסיס הצעות להמשגה מחדש והדגמה של תהליכים שכבר מתקיימים בישראל.

מה בתכנית?

- פתיחה - יורם גורדון היזם והמוביל של "ר.ק.מה"- חממה למובילי קהילות הגיל השלישי 

- הזדקנות מיטבית בישראל ועל התהליך שמתקיים בג'וינט-אשל בשנתיים  האחרונות, עם שותפים   

  רבים ובראשם משרדי הממשלה, במטרה לשפר את תהליכי ההזדקנות בישראל - יוסי היימן - 

  מנכ"ל אש"ל ג'וינט
- מסגור(Reframing ) חדש של תפישת וניהול תהליכי השינוי הדמוגרפי קושי וההזדמנות  שיש 

   לפרט ולחברה ביחס לגידולה המהיר של קבוצת אנשי הגיל השלישי - הלל אפרת - מחבר שותף 

   של הספר "מתנות התבונה", עוסק ביישום מודלים קהילתיים לאריכות ימים באיכות חיים  

-  שאלות ותשובות

- איך יוצרים חוסן אישי בקרב אוכלוסיית הגיל השלישי באמצעות קהילות עירוניות אוטונומיות? 

- יורם גורדון 

- משמעויות וההזדמנויות אישיות ועסקיות ליועצים לפיתוח ארגוני - שיח בחדרים

- סיכום במליאה: מה הלאה?
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page