top of page

הקלטה של וובינר: על ייעוץ ארגוני בחברה רב תרבותית

מובילת המפגש - וולאא חג'אג'רה

אחראית המפגש - נעמה בר-און

יום שני 2.1.23 - בין השעות: 20:00 - 21.30


במה עקנו? 

החברה בישראל מרובדת וכוללת תתי קבוצות בעלות מאפיינים אתניים, תרבותיים, דתיים שונים מאד זה מזה. גם כאשר מגיעים לעולם העבודה בו אמורים לפעול עובדים בהתאם להישגיהם המקצועיים הרי שאותם הבדלים צפים ומשפיעים על יכולת המיון של עובדים ויכולת הפעולה המשותפת שלהם. כל אלה מציבים אתגרים מגוונים בפני היועצים. כיועצים חונכנו לעבודה על פי אמות מידה אוניברסאליות בהן אנו מתייחסים לקריטריונים מקצועיים בלבד. עם זאת, כדי למצות באופן משמעותי את פוטנציאל התעסוקה וכדי לפעול בממדים של הוגנות, אנו פוגשים קריטריונים אלה במגוון של מתכונות. להערכתנו יש חשיבות בפיתוח ושכלול הכלים הייעוציים בהיבט זה. נתחיל את המפגש בהיכרות עם החברה הערבית ועם אתגרי העובדים מהחברה הערבית בבואם לפגוש את עולם העבודה בארץ ונמשיך לסוגיות של ייעוץ ארגוני בהיבט זה.




מה במפגש? 

במפגש נעלה סוגיות וננסה להציע תכנים שנוגעים לאותן סוגיות:

* היכרות עם החברה הערבית בישראל לטובת טיוב עבודתם של היועצים.  

* חשיפה להזדמנויות ולאתגרים שכרוכים בעבודה בארגון רב תרבותי. 

* תפקיד הייעוץ בעבודה עם עובדים רב תרבותיים בחברה לה אנו מייעצים והדילמות שצפות.


על המנחה:

וולאא חג'אג'רה: פסיכולוגית רפואית ועוסקת בהערכה של תוכניות בחברה הערבית כמו עבודה במגזר השלישי בעבודה עם מצטיינים מן החברה הערבית. בנוסף, וולאא מלמדת שפה ערבית ותרבות ערבית לקבוצות שונות בחברה היהודית.

וולאא עובדת במכון דוידסון לחינוך מדעי.


על אחראית המפגש:

נעמה בר און: פסיכולוגית, יועצת ארגונית ומנהלת יחידת הערכה במכון דוידסון לחינוך מדעי ובקבוצת משתנים. נעמה חברה בפ.א.י וכיום פועלת במסגרת הארגון בתחום החברה האזרחית.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page