top of page

תהליך פיתוח קוד אתי והטמעתו בארגון - אבשלום אדם


ניסוח קוד אתי והטמעתו בארגון הוא תהליך הדורש מומחיות הן בתהליך גיבוש הקוד האתי ובליווי וועדת ההיגוי בפעילות והן בתהליך ההטמעה על כל שלביו.

בבלוג הזה אני מציע תרשים של כל התהליך.

בהפנייה שלמטה תמצאו מידע אודות תהליך ניסוח קוד אתי,  גיבושו והטמעתו בארגון. המידע נותן מתווה לתהליך ההתערבות בארגון 

Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
bottom of page