top of page

הערכת השפעה חברתית ארוכת טווח בחינוך המדעי

הרצאה של ד"ר ליאת בן דוד


הרצאה של נעמה בר-און – מכון דוידסון לחינוך מדעי
תקציר

מכון דוידסון הוא הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. המכון חרת על דגלו את קידום החינוך המדעי והנגשת המדע לכלל האוכלוסייה בישראל. כגודל החזון, כך גם השאלות לגבי השפעה חברתית. 

בסימפוזיון נציג את מורכבות שאלת ההשפעה בארגון חינוכי בשני היבטים:  

כלפי פנים – כיצד מודדים השפעה מערכתית, בארגון שמורכב מיחידות פעולה שיעודן רחב ושונה מאד במתכונתן כגון - יחידה שמשפיעה על מנהיגות ומצוינות של תלמידים מצטיינים לעומת יחידת אוריינות לקהל רחב; יחידה שמשפיעה על מצוינות של בעלי תפקידים וארגונים (מורים, מנהלים, מדריכים) לעומת יחידה שמשפיעה על תקשורת, מדיה וקהל רחב; וכדומה.

כלפי חוץ – מהי ההשפעה החברתית שעמותה בסדר הגודל והמיצוב של מכון דוידסון יכולה לקחת על עצמה ליצור, וכיצד?  

בשני ההיבטים, נציג את הדילמות ודרכי ההתמודדות עם הגדרת הייעוד של השפעה אירגונית.

הארגון מלווה בהערכה מעצבת ומסכמת מזה שנים ארוכות. אנו יודעים מהן ההצלחות ומה האתגרים של פעולתנו השונות. 

לאחרונה, מכון דוידסון החל לעסוק בבחינת מוטת ההשפעה של פעולותיו. שאלות כגון - מהי ההשפעה החברתית של עשייתנו? מה תחשב השפעה ראויה וכיצד נבחן זאת – בהיבטים של שינוי בחינוך המדעי, בהיענות להנגשת המדע לכל, בשינוי עמדות והתנהגויות ועוד? איך נבודד את תרומתנו להשפעה חברתית לאומי בתוך מכלול העשייה החברתית בתחום החינוך המדעי בארץ? ומהם התהליכים הפנים ארגוניים שעלינו לבצע על מנת שהתהליך יתקיים?

תהליך פיתוח מדדי השפעה ובחינתם נמצא בראשיתו והוא עתיד להתקיים בכל רבדי המכון. התהליך מובל על ידי מנכ"לית המכון, מנהל יחידת המנהלה ומנהלת יחידת הערכה אשר יציגו בכנס.

 

ד"ר ליאת בן דוד, מנכ"לית המכון, תציג את הקשר בין התפיסה המערכתית של מבנה ופעילות הארגון לבין דרכי יישומה, בהקשר של מוטת ההשפעה הפנימית והחיצונית שאנו מצפים שינבעו ממנה. 

זאת, כתהליך שיוצר את הצורך בזיקוק מדדי השפעה ארוכי טווח.

נעמה בר-און, נעמה בר-און Naama Bar-on  מנהלת יחידת ההערכה, תציג את ייעוד התהליך, הדילמות והאתגרים שבבסיסו. התהליך יוצג תוך התמקדות במתכונת העבודה עם גורמים פנים ארגוניים ועם גורמים חיצוניים כאחד.


מצגת ההרצאה


מכון דוידסון - סימפוזיון לכנס אימפקט במרחב החברתי - ליאת בן-דוד ונעמה בר-און pdf
.pdf
הורידו את PDF • 1.81MB

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page