top of page

נמל תעופה רמון מחלום למציאות - סיפורו של מגה פרויקט - CASE STUDY

בתאריך: 9/05/2013 הונחה אבן פינה להקמת נמל תעופה ע"ש אילן ואסף רמון בתמנע שליד אילת. לאחר 70 שנות פעילות בתאריך 19/03/2019 נסגר נמל התעופה אילת ובמקביל נפתח נמל התעופה רמון והחל לפעול. במהלך שנת 2019 עברו בנמל התעופה החדש מעל מיליון נוסעים.


מגה פרויקט זה היה ראשון מסוגו במדינת ישראל מאחר ולראשונה הוקם נמל תעופה חדש מבראשית ובחולות הערבה. פרויקט בהיקף של 1.7 מיליארד ₪ שכולו במימון רשות שדות התעופה. מרוחק בכ – 350 ק"מ ממרכז הארץ. למרות מורכבות הפרויקט מבחינת תשתיות והפעלה, פתיחתו המוצלחת והחלקה זכתה לשבחים רבים. 

יחודו של הפרויקט,  (green field), מקומו,   גודלו,  חדשנותו  הטכנולוגית, ריחוקו מהמרכז, תנאי מזג האוויר, לוח הזמנים,  התקציב, וגורמים נוספים חייבו את המנהלים והעובדים בנמל התעופה אילת בשינוי ארגוני רב מערכתי מקצה לקצה - שינוי תרבותי , טכנולוגי , ניהולי , מבני ,תהליכי, מיקומי ועוד.

המפגש הובל על ידי 3 מנחים - מנהל שדה התעופה אילת שהיה לקוח הפרויקט, ראש מנהלת שהוקמה שמטרתה היתה להכין תפעולית את הארגון למעבר ולדאוג לפתיחה תקינה של שדה התעופה החדש ועל ידי עמנואל שהיה היועץ הארגוני שליווה את הפרויקט לכל אורכו.  

במפגש קיבלנו  הצצה והיכרות עם הפרויקט על היבטיו השונים תוך חיבור לעולם היעוצי . הכרנו את הפרויקט ואת המתודולוגיה שנבחרה ושבאמצעותה הוא בוצע.

במפגש דנו ב  4  דילמות ניהוליות תפעוליות מרכזיות שליוו את מובילי המפגש בפרויקט לכל אורכו:  של מי הפרויקט ? החיים בצל אי הוודאות , מפגש בין תרבויות, תפקידו ומקומו של היועץ הארגוני. כל אחד ממנחי המפגש הציג את הדילמות/האתגרים המרכזיים, מנקודת מבטו וניתוחם. הוצגו ההצלחות לצד הפספוסים והועלו מספר תובנות מרכזיות.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page