top of page

פ.א.י למען החברה האזרחית - עדכון לחברי הקהילה
חברים יקרים, 

בימים לא קלים אלו, של אתגרים אזרחיים וחברתיים כה מורכבים, יש מקום לעדכן על סטטוס יוזמת הפעילותהחברה האזרחית  של פ.א.י.

פעילות פ.א.י למען החברה האזרחית הושקה במחצית חודש ינואר 2021 ואנחנו שמחים לשתף אתכם בנעשהמאז ההשקה וגם בתכניות להמשך.


אז מה קרה?

 • למדנו לעומק את אתגרי החברה האזרחית, מגמות ומושגי מפתח בעזרת מפגשים מקדימים עם מובילים   בתחום.

 • בנינו מאגר מתנדבים אליו הצטרפו למעלה מ- 40 חברי פ.א.י.

 • הצטרפנו כחברים למנהיגות אזרחית - ארגון הגג של העמותות בישראל וביחד מחפשים דרכים להשתלבות   של מתנדבים בפעילות ובפורומים של ארגון הגג.

 • קיימנו סדרה בת 4 מפגשי למידה בנושא: 'סוגיות יישומיות בייעוץ ובפיתוח ארגוני במגזר השלישי', בה 

 •  גייסנו שותפים אסטרטגיים: מתן, תארא, שתי"ל, קרן-שמש אשר עימם אנו יוצרים חיבורים בין היועצים,    העמותות והיוזמות.

 • במסגרת שיתוף הפעולה עם קרן-שמש השתלבו מספר יועצים בעמותות לסיוע תהליכים כמו מבנה ארגוני,   חלוקת תפקידים, עבודת צוות, בניית תכניות אסטרטגית ועבודה ועוד.

 • במסגרת שיתוף הפעולה שלנו עם 'שתיל' מועבר מידע לעמותות שסיוע של יועצים רלוונטי לפנייתן אך לצערנו   אף לא אחת מן העמותות ממשה עד כה את ההזדמנות.

 • הוקם צוות היגוי לקידום שיח ולהידברות בקהילת היועצים בנושא: מיקומנו ותפקידנו של היועץ במערכת   היחסים בין יהודים לבין ערבים.


ומה בהמשך?

 • הקמת קבוצת עמיתים ללמידה ולפיתוח ידע אליה יוזמנו המתנדבים שכבר החלו בפעילות בעמותות. מפגש   ההקמה יתקיים החודש.

 • כנס מקצועי בנושא החברה האזרחית בהובלה של פרופ' גלית עילם שמיר. 

 • כנס מקצועי בהערכת אימפקט של פעילות עמותת, בהובלת ד"ר ריטה סבר.

 • ייזום פנייה ישירה לעמותות לקבלת פניות לסיוע של יועצים כתחילתו של תהליך לפרסום העמותה שלנו    ככתובת העונה לצרכים ייעוציים של גופי החברה האזרחית.

 • הקמת קבוצות לדיאלוג מחבר בין גופים \ ארגונים הנמצאים במחלוקת או בקונפליקט וקבוצות לדיאלוג   בין יועצים ממגזרים שונים. 

 • העמקה של  שיתוף הפעולה עם קרן-שמש, דרך עבודה בערוצים הבאים:

 • הרחבת שיתוף הפעולה עם 'מתן בשביל הקהילה' ועם תארא.

 • בחינה של מיזם למען החברה האזרחית בהובלת פ.א.י.


הקרקע לעשייה פורייה והיא נבנית בהדרגה ובהתאמה לצרכים המתהווים, לקצב הפעילות של העמותותולמשאבים העומדים לרשותנו.לכן, אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בכל יוזמה או רעיון שתרצו להוביל למען החברה האזרחית בישראל ונשמח לסייע לכם לקדמם.


יובל, אמירה, נעמה, גלית, רפי ויוליה - צוות החברה האזרחית

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page