top of page

פרספקטיבה סוציולוגית לפיתוח ארגוני: יעוץ ארגוני מוכוון הביטוס


מוביל המפגש - פרופ' ברוך שמעוני  

אחראית המפגש - ורדית קמחי   


במה נעסוק? 

מודל הייעוץ הארגוני מכוון הביטוס הוא מודל ייחודי המפגיש בין השיח הטיפולי בפיתוח הארגוני לשיח הסוציולוגי של פייר בורדיה, ויוצר ביניהם  השלמה: 

* השיח הטיפולי מאפשר ליצור קשר עם נועצים ולעזור להם לעבור תהליך ייעוצי מלא. 

* השיח הסוציולוגי - של פייר בורדיה מאפשר לנועצים להבין את ההיבטים החברתיים והמבניים הסמויים שמניעים אנשים וקבוצות לפעולה.

בחלקו הראשון של המפגש יוצגו תפיסת הייעוץ מכוון הביטוס ומודל העבודה באמצעותו ובחלקו השני יתקיים  דיון פתוח.

על מוביל המפגש:

פרופ ברוך שמעוני - חבר סגל במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת בר-אילן. מקימה של תכנית המ.א. בייעוץ ארגוני. פרופ' שמעוני כתב את הדוקטורט באוניברסיטה העברית ובילה בלימודי פוסט דוקטורט באוניברסיטת ייל. הפרסומים האקדמיים האחרונים שלו מתמקדים בשדה הפיתוח הארגוני ובהם הוא מציג את מודל הייעוץ מכוון ההביטוס ואת האפשרות ליישמו בעבודה הייעוצית, כולל בתהליכים של התנגדות לשינוי ארגוני.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page